Política de Privacidade

 

Información en cumprimento da normativa de protección de datos persoais

En Europa e España existen normas de protección de datos pensadas para protexer a súa información persoal de obrigado cumprimento para a nosa entidade.
Por isto, é moi importante para nós que entenda perfectamente o que imos facer cos datos persoais que lle pedimos.

Así, somos transparentes e lle damos o control dos seus datos, cunha linguaxe sinxela e opcións claras que lle permitirán decidir que faremos coa súa información persoal. Por favor, se unha vez lida a presente información lle queda algunha dúbida, consúltenos. Moitas grazas pola súa colaboración.

• Quen somos?
o A nosa denominación: GALIVAL MUSIC SL
o O noso CIF / NIF: B94185931
o A nosa actividade principal: ENSINANZA E EVENTOS MUSICAIS
o O noso enderezo: LUGAR MAGARIÑOS-SETECOROS, 4, CP 36646, VALGA (Pontevedra)
o O noso teléfono de contacto: 698904668
o O noso email de contacto: administracion@csmgalicia.com
o A nosa páxina web: csmgalicia.com
o Para a súa confianza e seguridade, informámoslle que somos unha entidade inscrita no seguinte Rexistro Mercantil /Rexistro Público:
Estamos á súa disposición, non subides en contactar connosco.

• Para que imos usar os seus datos?
Con carácter xeral, os seus datos persoais se usarán para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos, incluíndo tamén o comercio electrónico, coñecido tamén como e-commerce, consistente na compra e venta de produtos ou de servizos a través de medios electrónicos. Deste mesmo xeito, tamén poden ser usados para outras actividades como enviarlle publicidade ou promocionar as nosas actividades.

• Por que necesitamos usar os seus datos?
Os seus datos persoais son necesarios para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos, incluídos os de comercio electróncio. Neste sentido, poremos á súa disposición unha serie de casillas que lle permitirán decidir de maneira clara e sinxela sobre o uso da súa información persoal.
Toda a información que lle pedimos será utilizada para contribuír ao correcto desenvolvemento da relación de compraventa de produtos que nos une con vostede. Datos como enderezos ou números de teléfono, que en principio parecen non estar relacionados coa actividade de comercio electrónico, serán utilizados unicamente para segurarnos de que poida desfrutar dos produtos adquiridos a través deste sitio web.
A información que nos proporcione para evitar erros ou confusións futuras que poidan quebrar a correcta prestación de servizos.

• Quen vai coñecer a información que lle pedimos?
Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que esté debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos. De igual modo, poderán ter coñecemento da súa información persoal aquelas entidades que necesiten ter acceso á mesma para que podamos prestarlle os nosos servizos. Así, por exemplo, o noso banco coñecerá os seus datos se o pago dos nosos servizos se realiza a través de tarxeta ou transferencia bancaria.

É importante que coñeza que a súa información se comunicará a terceiras entidades dedicadas ao transporte de mercadorías ou á mensaxería, se ben se cederán os datos imprescindibles para que poida desfrutar dos produtos adquiridos a través desta web.

Do mesmo xeito, terán coñecemento da súa información aquelas entidades públicas ou privadas ás que estemos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei. Poñendo un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade. No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, lle solicitaremos previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

• Como imos protexer os seus datos?
Protexeremos os seus datos con medidas de seguridade eficaces en función dos riscos que conleve o uso da súa información, sendo conscientes en todo momento de que a actividade de comercio electrónico pode producirlle grandes prexuízos como consumidor polas perdas económicas que levaría o uso da súa información por persoas non autorizadas.
Para isto, a nosa entidade aprobou unha política de protección de datos e se realizan controis e auditorías anuais para varificar que os seus datos persoais están seguros en todo momento. Ademais de todo o anterior, debe gardar a máxima confidencialidade en relación ás súas claves de acceso, adoptando todas as medidas necesarias para que as mesmas non sexan utilizadas por terceiros non autorizados.

• Enviaremos os seus datos a outros países?
No mundo hai países que son seguros para os seus datos e outros que non o son tanto. Así, por exemplo, a Unión Europea é un entorno seguro para eles. A nosa política non é enviar a súa información persoal a ningún páis que non sexa seguro dende o punto de vista da protección dos seus datos.
No caso de que, con motivo de prestarlle o servizo, sexa imprescindible enviar os seus datos a un país que non sexa tan seguro como España, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso e aplicaremos medidas de seguridade eficaces que reduzan os riscos do envío da súa información persoal a outro país.

• Durante canto tempo imos  conservar os seus datos?
Conservaremos os seus datos durante a nosa relación e mentres estemos obrigados por lei a facelo. Unha vez finalizados os prazos legais aplicables, procederemos a eliminalos de forma segura e respectuosa co medio ambiente.

• Cales son os seus dereitos de protección de datos?
En calquera momento pode dirixirse a nós para saber que información temos sobre vostede, rectificala se fose incorrecta e eliminala unha vez finalizada a nosa relación, no caso de que iso sexa legalmente posible. Tamén ten dereito a solicitar o traspaso da súa información a outra entidade. Este dereito chámase “portabilidade” e pode ser útil en determinadas situacións.

Para solicitar algún destes dereitos, deberá realizar unha solicitude escrita ao noso enderezo, xunto con unha fotocopia do seu DNI, para poder identificarlle.

Nas oficinas da nosa entidade dispoñemos de formularios específicos para solicitar ditos dereitos e lle ofrecemos a nosa axuda para a súa cumprimentación.
Para saber máis sobre os seus dereitos de protección de datos, pode consultar a páxina web da “Agencia Española de Protección de Datos” (www.aepd.es).

• Pode retirar o seu consentimento se cambia de opinión nun momento posterior?
Vostede pode retirar o seu consentimento se cambia de opinión sobre o uso dos seus datos en calquera momento. Así, por exemplo, se vostede no seu día estivo interesado/a en recibir publicidade dos nosos produtos ou servizos, pero xa non desexa recibir máis publicidade, pode facérnolo constar a través do formulario de oposición ao tratamento dispoñible nas oficinas da nosa entidade.

• No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos, onde pode formular unha reclamación?
No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Agencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:
o Sede electrónica: www.aepd.es
o Enderezo postal:
Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
ou Vía telefónica:
Telf. 901 100 099
Telf. 91 266 35 17
Formular unha reclamación na Agencia Española de Protección de Datos non conleva ningún coste e non é necesaria a asistencia de abogado ni procurador.

• Elaboraremos perfiles sobre vostede?
A nosa política é non elaborar perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.
De todas formas, poden existir situacións nas que, con fins de prestación do servizo, comerciais ou doutro tipo, necesitemos elaborar perfís de información sobre vostede. Un exemplo podería ser o uso do seu historial de compras ou servizos para poder ofrecerlle produtos ou servizos adaptados aos seus gustos ou necesidades. En tal caso, aplicaremos medidas de seguridade eficaces que protexan a súa información en todo momento de persoas non autorizadas que pretendan usala no seu propio beneficio.

• Usaremos sus datos para outras fins?
A nosa política é non usar os seus datos para outras finalidades distintas ás que lle explicamos anteriormente. Se, de todas formas, necesitásemos usar os seus datos para actividades diferentes, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir ao respecto.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

A Dirección / Órgano de Goberno de GALIVAL MUSIC, S.L (en adiante, o responsable do tratamento), asume a máxima responsabilidade e compromiso co establecemento, implementación e mantemento da presente Política de Protección de Datos, garantindo a mellora continua do responsable do tratamento co obxectivo de acadar a excelencia en relación co cumprimento do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Reglamento xeral de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), e da normativa española de protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica, lexislación sectorial específica e as súas normas de desenvolvemento).

A Política de Protección de Datos de GALIVAL MUSIC, S.L. descansa no principio de responsabilidade proactiva, segundo o que se di que o responsable do tratamento é responsable do cumprimento do marco normativo e xurisprudencial que goberna dita Política, e é quen de demostralo ante as autoridades de control competentes. En tal sentido, o responsable do tratamento se rexirá polos seguintes principios que deben servir a todo o seu persoal como guía e marco de referencia no tratamento de datos persoais:

1. Protección de datos dende o deseño: o responsable do tratamento aplicará, tanto no momento de determinar os medios de tratamento como no momento do propio tratamento, medidas técnicas e organizativas apropiadas, como o uso de seudónimos, concebidos para aplicar de forma efectiva os principios de protección de datos, como a minimización de datos, e integrar as garantías necesarias no tratamento.

2. Protección de datos por defecto: o responsable do tratamento aplicará as medidas técnicas e organizativas apropiadas con miras a garantir que, por defecto, só sexan obxecto de tratamento os datos personais que sexan necesarios para cada un dos fins específicos do tratamento.

3. Protección de datos no ciclo de vida da información: as medidas que garantan a protección dos datos persoais serán aplicables durante o ciclo completo da vida da información.

4. Licitude, lealtade e transparencia: os datos persoais serán tratados de manera lícita, leal e transparente en relación co interesado.
5. Limitación da finalidade: os datos personales serán recollidos con fins determinados, explícitos e lexítimos, e non serán tratados ulteriormente de xeito incompatible con ditos fins.
6. Minimización de datos: os datos personais serán adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
7. Exactitude: os datos personais serán exacto e, se fora necesario, actualizados; adoptaranse todas as medidas razonables para que se supriman ou rectifiquen sen dilación os datos personais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan.
8. Limitación do prazo de conservación: os datos personais serán mantidos de xeito que se permita a identificación dos interesados durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento dos datos personais.
9. Integridade e confidencialidade: os datos personais serán tratados de tal xeito que se garanta unha seguridade axeitada dos datos personais, incluída a protección contra o tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, destrución ou dano accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas  ou organizativas apropiadas.
10. Información e formación: unha das claves para garantir a protección dos datos persoais é a formación e información que se facilite ao persoal involucrado no tratamento dos mesmos. Durante o ciclo de vida da información, todo o persoal con acceso aos datos será convintemente formado e informado sobre as súas obrigas en relación co cumprimento da normativa de protección de datos.
A Política de Protección de Datos de GALIVAL MUSIC, S.L. é comunicada a todo o persoal responsable do tratamento e posta a disposición de todas as partes interesadas.
En consecuencia, a presente Política de Protección de Datos involucra a todo o persoal responsable do tratamento, que debe coñecela e asumila, considerándoa como propia, sendo cada membro esponsable de aplicala e de verificar as normas de protección de datos aplicables á súa actividade, así como identificar e aportar as oportunidades de mellora que considere oportunas co obxectivo de acadar a excelencia en relación co seu cumprimento.

Esta Política será revisada pola Dirección / Órgano de Goberno de GALIVAL MUSIC S.L tantas veces como se considere necesario, para adecuarse, en todo momento, ás disposicións vixentes en materia de protección de datos de caracter persoal.
Así mesmo, esta política de privacidade aplícase tanto ao comercio físico como ao comercio electrónico, velando en ambos casos por gardar a debida confidencialidade e seguridade dos datos que se conteñen neles.

 

¿Necesitas ayuda?