AVISO LEGAL

Introducción

O presente documento ten como finalidade o establecer e regular as normas de uso deste portal web. Entendendo por este todas as páxinas e a súa contidos propiedade de GALIVAL MUSIC SL (en diante CSM Galicia). Ás cales se accede a través do dominio.

A utilización do portal web atribúe a condición de usuario do mesmo. E implica a aceptación de todas as condicións incluídas no presente Aviso Legal. O usuario comprométese a ler atentamente o presente Aviso Legal. En cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o noso portal web. Xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

Datos Identificativos

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. A continuación reflíctense os seguintes datos:

O titular do presente Sitio é:

  • Razón social: Galival Music SL
  • CIF: B94185931
  • Domicilio: Lugar Magariños-Setecoros, 4, CP 36646, Valga (Pontevedra)
  • Mail: info@csmgalicia.com
  • Nome de dominio: csmgalicia.com.

Usuarios

O acceso e/o uso deste portal web atribúe a condición de USUARIO. Que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación. Que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Uso del portal:

Proporciona o acceso a diversas informacións en relación aos seus servizos, produtos, información da nosa entidade, apartados de contacto, hiperenlaces a redes sociais, (en diante, “os contidos”) pertencentes a CSM Galicia. O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro ou recollida de datos que fose necesaria para acceder a determinados servizos. No devandito rexistro o usuario será responsable de achegar información veraz e lícita.

Propiedad intelectual e industrial:

CSM Galicia por si ou como cesionaria. É titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web. Así como dos elementos contidos na mesma. (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.)/ etc.), titularidade de CSM Galicia todos os dereitos reservados.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual. Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública. Incluída a súa modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais. En calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de CSM Galicia.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de CSM Galicia.

A utilización non autorizada da información contida neste Sitio, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial de CSM Galicia poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que do devandito exercicio derívense.

Exclusión de garantías e responsabilidade

CSM Galicia non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

O contido, información e/o consellos expresados neste portal web deben entenderse como simplemente orientadores. CSM Galicia non responde de ningún xeito da efectividade ou exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade cos usuarios que faga uso deles, xa que son estas as que deberán decidir segundo o seu criterio a oportunidade dos mesmos. Neste Sitio pódense publicar contidos e comentarios achegados por terceiras persoas. CSM Galicia non responde da veracidade e exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade cos usuarios que fagan uso deles.

CSM Galicia resérvase o dereito de modificar o contido do Sitio sen aviso previo/previo aviso e sen ningún tipo de limitación. Así mesmo a empresa declina calquera responsabilidade polos eventuais danos e prexuízos que poidan ocasionarse pola falta de dispoñibilidade e/o continuidade deste Sitio e dos servizos que se ofrecen nel. Así mesmo, tampouco podemos garantir a ausencia de virus nin doutros elementos na Web que poidan producir alteracións no seu sistema informático.

CSM Galicia declina calquera responsabilidade polos servizos e/o información que se preste noutros sitios enlazados con leste. Xa que non controla nin exerce ningún tipo de supervisión en Sitios Webs de terceiros. Aconsellamos aos usuarios dos mesmos a actuar con prudencia e consultar as eventuais condicións legais que se expoñan nas devanditas Webs. Así mesmo os Usuarios que remitan calquera tipo de información a CSM Galicia comprométense a que a mesma sexa veraz e que non vulnere calquera dereito de terceiros nin a legalidade vixente.

Se vde. cre que calquera contido e/o información deste Sitio vulnera un dereito lexítimo ou a legalidade vixente agradeceriámoslle que se puxese en contacto con CSM Galicia para que podamos tomar as medidas oportunas.

Modificacións

CSM Galicia resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal. Podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Dereito de exclusión

CSM Galicia resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/o os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso. A instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

Xeneralidades

CSM Galicia perseguirá o incumprimento das presentes condicións. Así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española.

Lexislación aplicable e lexislación

A relación entre CSM Galicia e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Valga.

Abrir chat
This site is registered on wpml.org as a development site.